Uppdrag

Berghco har biträtt sin klient Rexab Flytt och Tungtransport i ett överklagande mot Svenska Bostäder. Rexab gjorde gällande att Svenska Bostäders upphandlingar enligt ett ramavtal för flyttjänster gjorts med så stora avsteg från innehållet i ramavtalet, att ett nytt ogiltigt ramavtal träffats. Kammarrätten i Stockholm har...

Socialstyrelsen har beslutat att fastställa reviderade Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Syftet med riktlinjerna är att värdera vilka behandlingsmetoder, t.ex. psykofarmaka och psykoterapi, som sjukvården bör erbjuda patienter. Riktlinjerna utgör därmed grund för vårdens tillgång till behandlingsmetoder, påverkar patienters möjlighet till val av behandling...

Berghco Advokatbyrå (Jonas Bergh och Alice Grehn) har tillsammans med Kastell advokatbyrå (Erik Söderlind) under ca fyra års tid varit ombud för företagen NFB Transport Systems AB och Vänrun AB (f d ICM Kungsholms AB) mot Konkurrensverket. Konkurrensverket påstod att två konkurrensklausuler vid företagsförvärv stred mot...

Berghco Advokatbyrå har biträtt Mäklarsamfundet i försäljningen av aktier i bostadssajten Hemnet. Transaktionen värderar Hemnet till 2 miljarder svenska kronor. General Atlantic, i partnerskap med ett konsortium bestående av investerarna Pierre Siri, Henrik Persson och investerare i investmentbolaget Merro, blir nya ägare av Hemnet. Efter fullföljd...

Berghco är FastPartner ABs legala rådgivare i samband med företrädesemission av stamaktier om cirka 770 miljoner kronor, vilket meddelades av FastPartners styrelse den 27 oktober 2016. Företrädesemissionen genomförs i syfte att bland annat finansiera bostadsbyggnation, investera i befintliga fastigheter och nya fastighetsförvärv. Berghcos team består av...

Berghco har biträtt FastPartner AB (publ) i samband med emission av företagsobligationer om sammanlagt 600 miljoner kronor. Obligationerna emitteras inom ett rambelopp om totalt en miljard kronor. Bolaget kommer att notera obligationerna på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden ska användas till fastighetsförvärv, återbetalning av utestående obligationslån och...

Den 16 maj 2016 kom domen från Stockholms tingsrätt som meddelar att flyttföretagen NFB Transport Systems AB, ICM Kungsholms AB och Alfa Quality Moving AB får helt rätt i tvisten mot konkurrensverket avseende två klausuler som enligt Konkurrensverket utgjorde ett konkurrensbegränsande samarbete. Stockholms tingsrätt finner nu...