Det får inte falla mellan stolarna – inom våra tre affärsområden tar vi ett helhetsgrepp

I alla ärenden är det viktigt att se helheten och fånga upp alla relevanta juridiska frågor.

 

I ärenden som omfattar internationella frågeställningar har vi nära kontakt med advokatfirmor i andra länder.
Vi är dessutom medlem i IR Global vilket gör att vi ingår i ett stort nätverk av juridiska och finansiella rådgivare i över 150 länder.

 

IR Member - Email Signature (230 x 50)

Vi samarbetar ofta med bland annat revisorer, skatte- och miljökonsulter – allt för att försäkra oss om att helheten blir så bra som möjligt och att inget faller mellan stolarna.

Våra kompetenser

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Anställda är viktiga resurser

Frågor med arbetsrättslig anknytning dyker ständigt upp hos en arbetsgivare. Vi hjälper arbetsgivare med alla frågor om arbetsrätt. Ibland hjälper vi också högre tjänstemän och VD med avslutsavtal och förhandling av ersättningspaket.

Läs mer

Vanliga frågor för arbetsgivare är reducering av antalet anställda i form av uppsägning eller avskedande. Lagen om anställningsskydd sätter gränser för vad man kan göra, men vi hjälper till med förslag och genomförande av lösningar.

 

Vid ökning av antal anställda hjälper vi till med utformning av anställningsavtal för tjänstemän och VD. Eftersom en VD i allmänhet dels inte omfattas av lagen om anställningsskydd, dels har en del av sin lön som rörlig ersättning, har VD-avtal en särskild utformning.

 

Personalpolicies och incitamentsprogram är ett annat vanligt arbete. Optioner och aktieprogram innehåller både bolagsrättsliga och arbetsrättsliga moment som måste hanteras.

 

Inom vårt affärsområde Tvister hanterar vi tvister med anknytning till arbetsrätt, exempelvis om en uppsägning eller ett avskedande. Vi hjälper till med råd, förhandling och eventuellt domstolsarbete.

 

Inom affärsområdet Transaktioner kommer arbetsrätten ofta upp, exempelvis vid rätten för arbetstagare att följa med en rörelse som överlåts och vid kontroll av anställningsförhållanden inom ramen för en due diligence.

Bolagsrätt

Bolagsrätt

Bolag är en form av samarbete

Vi bistår vid förvaltningen av bolag, filialer och stiftelser. Vi bistår våra kunder med att bilda dem, att ändra dem exempelvis befattningshavare (styrelse och VD) och kapital (exempelvis nyemission) och att avveckla dem genom likvidation eller fusion.

Läs mer

Bolag är en form av samarbete. Vi hjälper till att reglera samarbetet mellan ägarna genom olika former av aktieägar- och bolagsavtal.

En befattningshavare i ett bolag har också ett ansvar för sitt agerande och ibland även för bolagets skulder. Vi ger råd om var gränserna för sådant ansvar går.

 

Flera av våra seniora medarbetare har mångårig erfarenhet av styrelsearbete och vi håller ofta utbildning om ett gott styrelsearbete och ger även råd till styrelser om hur de bör agera i särskilda situationer.

 

Det är skillnad på att sitta i styrelsen för ett privat bolag och ett börsbolag. I våra utbildningar om styrelsearbete går vi igenom vad man ska tänka på i båda fallen.

 

Inom affärsområdet Tvister har vi stor erfarenhet av rättegångar om styrelseansvar och aktieägaravtal.
Inom affärsområdet Transaktioner är ett vanligt bolagsrättsligt uppdrag att göra en omstrukturering före en transaktion.

Börsrätt

Börsrätt

Noterat företag = särskilda regler

Aktiemarknaden har ett komplext regelverk som kontinuerligt uppdateras. Uppdateringarna sker på grund av ny lagstiftning i Sverige och EU samt genom den självreglering som Svensk Kod för Bolagsstyrning innebär.

Läs mer

Hanteringen av en årsstämma kan byggas upp som en kostnadseffektiv årlig rutin och vi hjälper gärna till att få detta på plats eftersom vi hanterar årsstämmor åt börsbolag.

 

Vanliga frågor vi ger råd till styrelser om är när och hur man måste informera. Våra medarbetare har arbetat med börsbolag under många år och ger ofta råd till styrelser om exempelvis information, loggbok och andra beslut vid transaktioner.

 

Vi håller också utbildningar för styrelseledamöter och befattningshavare i börsbolag. Att verka i ett börsbolag innebär nämligen att man måste ha kunskap om fler tillkommande regelkomplex, än om man verkar i ett privat bolag.

 

Ett noterat bolag har möjlighet att finansiera sig via aktiemarknaden genom nyemission av aktier eller preferensaktier, men också genom att emittera en företagsobligation. Det tycker vi är spännande processer som också gör bolaget mindre beroende av bankerna.

 

Våra medarbetare har stor erfarenhet av transaktioner som innebär börsintroduktioner och förvärv av noterade bolag genom offentliga bud.

Compliance

Compliance

Brott kan kosta omsättning

Regelefterlevnad är en viktig beståndsdel för att skapa en välfungerande verksamhet. Det handlar om att skapa interna kontrollsystem som säkerställer att lagar, regler och interna riktlinjer upprätthålls. Men det handlar också om bra värderingar i företaget.

Läs mer

Vi ger råd, utbildning och system för att bygga upp en säkerhetsnivå i företaget som minskar risken för brott mot mutlagstiftning och konkurrensregler. Det handlar om arbete både med värderingar och med regelsystem.

 

Inom området Compliance ger vi också råd om CSR-arbete och om hanteringen av personuppgifter.

 

Våra medarbetare har medverkat vid interna undersökningar vid misstanke om brott och andra regelöverträdelser, både inom börsbolag och onoterade bolag.

 

Vi vet vilka åtgärder man måste vidta först, vad man bör informera om externt och internt och hur man samarbetar med polis, andra myndigheter och revisorer.

 

I en sådan situation kan det också finnas ett massmedialt tryck. En intern undersökning kan ofta vara förtroendekritisk för företaget och omfatta stora värden. Den måste hanteras med största allvar för att företagets förtroende ska stärkas av att undersökningen sker och på vilket sätt den sker. Om företaget agerar fel kan åtgärderna nämligen bli kontraproduktiva och istället minska förtroendet.

 

Vi ser det som vår uppgift att kontinuerligt finnas till hands och ge råd om lämpliga åtgärder och om lämplig information.

Fastigheter

Fastigheter

En värdefull tillgång

Så gott som alla företag har något med fastigheter att göra. Allt från våra kunder som har fastigheter som verksamhet till våra kunder som antingen äger sin rörelsefastighet eller hyr sina lokaler. Gemensamt för våra kunder är att deras fastigheter och hyresavtal har stora värden. Det är därför viktigt med specialistkompetens.

Läs mer

Vi vägleder i alla typer av fastighetsfrågor, från hyresavtalet för lokaler till komplexa fastighetsaffärer, exempelvis en överlåtelse av en stor fastighet eller ett fastighetsbolag. Vi har också biträtt kunder som köpt sin fastighet obyggd d.v.s. att den byggs efter deras specifikation.

 

Andra fastighetsfrågor som vi arbetar med är plan- och bygglovsfrågor, exploateringsavtal och entreprenadavtal. Vi tar gärna ett helhetsansvar även inom fastighetsområdet. För miljöfrågor och skattefrågor samarbetar vi då sedan många år med en miljörättsspecialist och duktiga skattejurister.

 

Vi har också kunder som driver hotell, stugbyar och fritidsanläggningar med bostadsrätter. Då uppkommer ibland frågor med anknytning till uthyrning och bostadsrättsägande.

Finansiering

Finansiering

En bra finansiering är en konkurrensfördel

En bra finansiering är ofta grunden för en framgångsrik verksamhet. Vi hjälper därför våra kunder att finansiera sig på bästa sätt vare sig det gäller transaktioner, krediter för den löpande verksamheten eller finansiering på kapitalmarknaden.

Läs mer

Inom ramen för en transaktion kan det finnas behov av finansiering för att förvärva en verksamhet. Det kan också finnas ett behov av att göra en due diligence av målbolagets finansiering. I ett företags löpande verksamhet kan krediter omförhandlas eller också kan det behövas en kredit för en expansion.

 

Vid större finansieringar är det ofta fråga om långa och förhållandevis komplicerade avtal för själva krediten men också för säkerheterna som långivaren får.

 

Många av våra noterade kunder finansierar sig delvis på kapitalmarknaden. Det kan vara genom emissioner av aktier eller preferensaktier. Det kan också vara genom företagsobligationer. Vi tar då ansvaret för hela kedjan, från de bolagsrättsliga åtgärderna vid en nyemission respektive avtalsvillkoren vid en företagsobligation, till upprättande av och registrering av prospektet hos Finansinspektionen.

Immaterialrätt & marknadsrätt

Immaterialrätt & marknadsrätt

Att vara eller inte vara?

Immateriella rättigheter – patent, varumärken, upphovsrätt och mönster – utgör ofta bland företagets viktigaste och mest värdefulla tillgångar. Det gör också kännetecken som firma och domännamn. När det gäller marknadsföring kan ett felaktigt beteende angripas av konkurrenter eller Konsumentombudsmannen.

Läs mer

För att effektivt skydda och kommersialisera immateriella tillgångar krävs genomtänkta strategier. Vi bistår med sådana strategier.

 

Det är viktigt att man ser till att man har skydd för sitt varumärke från början, eftersom det kan vara dyrt och negativt för affärerna att få byta varumärke. När det gäller patent och mönster är det viktigt att komma ihåg att det bara är nya och inte allmänt kända uppfinningar och mönster som går att skydda.

 

Vi hjälper också till med bedömningar av vad som går att registrera och hur registreringen ska göras. Ska man exempelvis registrera ett varumärke i enskilda länder och/eller som ett EU-varumärke? Vi hjälper sedan till med själva registreringen. Licensavtal och överlåtelseavtal måste också ge en säker grund för användandet.

När det gäller marknadsföring är vi ofta med och bedömer om företagets egen eller konkurrentens reklamkampanj är rätt utformad. Om kampanjen är vilseledande kan den strida mot marknadsrätten.

Inom affärsområdet Transaktioner är immateriella rättigheter en viktig sak, både att bedöma vid en due diligence och att reglera i avtalens garantier.

Inom affärsområdet Tvister har vi haft ett flertal tvister om varumärken och om otillbörlig marknadsföring.

Kommersiella avtal

Kommersiella avtal

Avtal ska vara säljande!

Ett väl förhandlat avtal är a och o för en lyckad affär, men en helt riskfri affär existerar sällan. Därför hjälper vi er med att ta fram avtal som minimerar riskerna och som fungerar för just er verksamhet.

Läs mer

Även ett omfattande avtal bör vara enkelt att förstå och lätt att tillämpa i praktiken. Då kan avtalet i sig vara ”säljande”, d.v.s. det kan underlätta att affären skrivs under. Kan vi skriva säkra avtal som samtidigt är ”säljande” tycker vi att vi har lyckats. Det kan exempelvis röra sig om avtal vid försäljning, inköp, distribution, lagring och IT-avtal.

 

Återförsäljaravtal är exempel på avtal som är viktiga att kontrollera juridiskt. Ofta innehåller ett återförsäljaravtal olika exklusivitetsklausuler som måste följa vad som är konkurrensrättsligt tillåtet. Och rent kommersiellt – ska man få ensamrätt till ett område utan att göra något volymåtagande?

 

IT-avtal är ett område som kräver specialistkunskap om teknik och IT-standarder som ITIL. Vi har bl.a. hjälpt ett stort sjukhus att införa en ITIL-baserad avtalsstruktur.

 

För IT-frågor men även inom andra områden förekommer outsourcingavtal. Det är en blandning av en transaktion och ett kommersiellt avtal. Här använder vi våra kunskaper om transaktioner och kommersiella avtal – bl.a. är specifikationerna A och O.

Konkurrensrätt & EU-rätt

Konkurrensrätt & EU-rätt

Svärd eller sköld för företaget?

Brott mot konkurrensreglerna kan ge höga böter eller innebära att viktiga bestämmelser faktiskt är ogiltiga. Konkurrensrätten kan därför medföra stora risker för företag, men också affärsmässiga möjligheter.

Läs mer

Risker uppstår om det egna företaget bryter mot reglerna. Möjligheter finns om en konkurrent gör det, eftersom man då kan begära att konkurrenten ändrar sitt beteende eller göra en anmälan till Konkurrensverket.

 

Konkurrensrätten är blandning mellan ekonomi och juridik, eftersom det är regler som tillämpas mot en ekonomisk bakgrund. Egentligen är det bara fråga om två förbud – förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Svårigheten ligger i att det finns många olika beståndsdelar i dessa förbud och en mängd rättsfall som skapat praxis under ca 50 år i EU och ca 24 år i Sverige.

 

Inom Transaktioner hanterar vi en annan del av Konkurrensrätten, nämligen att förvärv av företag måste anmälas för godkännande om vissa omsättningskriterier är uppfyllda.

 

Ibland kan man inte komma överens med Konkurrensverket eller EU- kommissionen, eller också vill ett företag kräva skadestånd av ett annat företag för brott mot konkurrensreglerna. Det hanterar vi inom området Tvister.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Att sälja till det offentliga på lika villkor

Vi har stor och mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och hjälper regelmässigt våra kunder inom detta område.  Det kan exempelvis omfatta granskning av förfrågningsunderlag, utformningen av anbud, överprövning av ett tilldelningsbeslut eller begäran om skadestånd.

Läs mer

Reglerna om offentlig upphandling är en svensk lagstiftning som bygger på EU-regler. Tanken är att offentliga myndigheter i hela Europa ska göra affärsmässiga och opartiska upphandlingar till gagn för konkurrensen och samhällsekonomin. Lagstiftningen är komplicerad och innehåller en mängd detaljregler.

 

Vi anser att ett företag som säljer genom offentlig upphandling bör ha anställda med bra kunskap om de viktigaste reglerna som styr upphandlingen. Då kan företaget tjäna många kronor. Ett exempel är att man måste lära sig att utforma sitt anbud så att man helt och hållet uppfyller förfrågningsunderlagets krav. Vi genomför därför ofta utbildningar inom offentlig upphandling som brukar vara mycket uppskattade.

 

Domstolsprocesser är mycket vanliga vid offentlig upphandling. Nästan regelmässigt vill någon bortvald anbudsgivare överpröva tilldelningsbeslutet. Ibland vill också ett sådant företag kräva skadestånd. Vi biträder våra kunder i sådana Tvister.

Transaktioner

Transaktioner

Företag och fastigheter

Vi arbetar med transaktioner beträffande bolag, fastigheter och rörelser. Det kan gälla både försäljning, omstrukturering, finansiering och börsnotering. Vi tar gärna ansvar för projektledning och förhandlingar.

Läs mer

Inom ramen för en transaktion uppkommer ofta komplexa frågeställningar. Vi tar ett helhetsansvar för samtliga frågor, vilket även inbegriper skatt- och miljörelaterade frågeställningar.

 

Före en transaktion är det viktigt att ta ett steg tillbaka och fundera på hur den ska göras. Ofta är det lämpligt att göra en omstrukturering för att sälja eller köpa via ett visst bolag.

 

Våra seniora jurister har mångårig erfarenhet av att verka i näringslivet. Det första vi gör vid en transaktion är att diskutera med vår kund de affärsmässiga skälen bakom transaktionen. För att kunna ge ett maximalt biträde i transaktionen är det viktigt att vi förstår bland annat en säljares skäl för avyttringen och hur en köpare planerar att integrera den köpta verksamheten i sin befintliga verksamhet.

 

Due diligence (företagsundersökning) bör göras i mycket nära samarbete med kunden så att inga onödiga åtgärder vidtas. Vad är det som är kritiskt för transaktionen och som måste kontrolleras? Vad kan säkerställas genom garantier?

 

Genom vår verksamhet inom Outsourcad Juridik och Tvister har vi kunskap och erfarenhet att bedöma en mängd förhållanden vid en due diligence och se till att avtalet blir heltäckande.

 

I många transaktioner är förhandlingar en viktig del. Lyckade förhandlingar kräver förtroende, psykologisk känsla och insikt i båda parters affärsverksamhet. Våra projektledare tycker att det är roligt och kreativt utmanande att genomföra en bra förhandling.

Tvister

Tvister

Alternativ eller nödvändigt?

Vi har stor erfarenhet av tvister, både av det mindre slaget och sådana som tilldrar sig massmedial uppmärksamhet. Vi är regelbundet ombud vid allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar, skiljenämnder och specialdomstolar som Patent – och Marknadsdomstolen.

Läs mer

En del meningsskiljaktigheter kan inte lösas enbart genom förhandlingar. Vi ger råd om konflikten och gör en strategisk bedömning och riskanalys. Därefter avgör ni hur vi ska gå vidare. Med god insikt i er verksamhet kan vi sedan agera för att lösa frågan till er fördel, både i och utanför domstol eller skiljenämnd. Ni fokuserar på verksamheten – vi på tvisten.

 

Vi ger råd till styrelsen och företagsledningen om den kommunikation internt och externt som kan bli nödvändig vid en tvist. Det kan också vara andra åtgärder som måste vidtas, exempelvis säkring av bevis.

 

Under tvistens gång kan det hända saker som gör att vår bedömning om möjligheten att vinna tvisten ändras. Det är i så fall vårt ansvar att ta upp med er att tvisten bör förlikas och på vilken nivå detta bör ske.

 

Vi har hanterat tvister om bland annat styrelseansvar, avtalsbrott av olika slag, uppsägningar och avsked, offentlig upphandling, ansvar för sålt företag och konkurrensrättsliga frågor.