Berghco Advisory

Advisory är ett av våra affärsområden inom vilket vi ger råd till människor som äger tillgångar. Det är ofta fråga om bolag, börsbolag, fastigheter, gårdar och kapital men kan också vara hästar och konst.

Familjerättsliga frågor

Boutredningar som innehåller företag och stora tillgångar innehåller frågor som kräver kunskap om både affärsjuridik och familjerätt. Vi har sådan kompetens och ger råd och hanterar frågor om testamenten, äktenskapsförord, gåvor, boutredningar och arvskiften med svensk och internationell anknytning.

För en familj med värdefulla tillgångar är det ofta bra att skriva ett familjeavtal som reglerar frågor om generationsskifte, testamenten, äktenskapsförord mm för befintliga och nya familjemedlemmar. För familjer med medlemmar av olika nationalitet eller som bor i olika länder, kräver sådana frågor att man funderar på hur olika länders lagar samspelar med varandra och vad man kan reglera.

Att lämna över till en ny generation

Vår livslängd är tyvärr begränsad. Om man undantar stiftelser så ägs alla aktier, fastigheter, gårdar och andra tillgångar av människor och ett överlämnande av aktier och tillgångar till en ny generation är oundvikligt. Som många saker som är oundvikliga är det inte bra att skjuta upp generationsskiften.

Även om skifte till en ny generation inte verkställs omedelbart är det bra att ta tag i frågan i tid och hantera den så bra som möjligt både ur ett rättvise- och ett lämplighetsperspektiv. Man kan till och med säga att föräldrar har ett ansvar mot sina barn att göra det. Vi ger råd om helheten med målsättningen att bidra till kloka och långsiktiga lösningar som ger glädje för människorna och nytta för de tillgångar som det är fråga om.

Ägarstrukturer

Vi arbetar med att sätta upp och se över strukturer för ägande och för succession. Vår målsättning är att våra kunders företag, fastigheter och andra tillgångar ska ägas i strukturer som ger bra styrning, ett tryggt ägande och en god ekonomisk planering avseende skatter och avkastning.

Om tillgångarna och/eller dess ägare finns i olika länder måste man ta hänsyn till olika länders lagstiftning och hur de samspelar med varandra. Det kan vara fråga om ägande via bolag i olika länder eller via en stiftelse eller trust. För familjer är det viktigt att planera generationsskiften i god tid så att successionen blir bra och harmonisk.

Familjerätt för företagare

Vår målsättning är att ta hand om våra kunders frågor om tillgångar. Vi vill ge kunden trygghet att inte något glöms bort. Om det finns flera ägare bör man regelmässigt överväga avtal som reglerar ägandet, exempelvis aktieägaravtal för företag. Alla fysiska ägare bör också fråga sig om de har äktenskapsförord och testamenten i ordning.

Vid internationella förhållanden kräver det bedömningar av olika länders lagstiftning. Välgörenhet kan bli mera effektiv om man beaktar skatteaspekter. Ibland är en stiftelse ett bra instrument för en effektiv och långsiktig välgörenhet för utvalda ändamål.

Konst

Internationell konst kan betinga stora belopp. Konstmarknaden är emellertid är inte lätt att navigera i. Prissättningen utanför auktioner är inte klar. Hemliga provisioner och kick-backs är vanliga. En mycket större andel av konstverk än vad man tror är falska. Skattefrågorna är många. Autencitet och värdering kan vara svårt. Specialister kan ha olika uppfattning och kan ibland vara köpta.

Allt detta gör att avtal om försäljning, förvaring och transporter av värdefulla konstföremål måste skrivas med specialistkunskap. Vi har medarbetare som under många år varit rådgivare till både samlare och ledande auktionshus i Norden.

Tävlingshästar

Vi har medarbetare med lång erfarenhet av både tävlingshästar och konst. Internationella tävlingshästar betingar stora belopp och det är viktigt att avtal om köp och försäljning samt andra samarbetsavtal upprättas på ett juridiskt säkert sätt. Att skriva sådana avtal kräver kunskap om skötsel, träning, tävling och hälsofrågor avseende hästar.

Liksom konstmarknaden saknar marknaden för internationella tävlingshästar ofta en fungerande prissättning. Det gör det svårt att veta om man betalar rätt pris. Båda dessa marknader är också fulla med olika rådgivare och förmedlare som tar provision  – ibland öppet och ibland dolt. Slutligen kan en häst vara halt och ett konstverk falskt. Vi har erfarenhet av alla dessa frågor.

Vår målsättning är att ge kloka råd som tar till vara alla viktiga aspekter som avtal, skatter, risker, långsiktighet och framtida bra relationer för våra kunder och deras familjer.

"As you sow, shall you reap"

Scroll up Drag View