Arvid Nordquists visselblåsartjänst för att rapportera om missförhållanden

Vi vill göra rätt

Arvid Nordquist strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Företaget värnar om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av verksamheten. Du har en viktig roll för att Arvid Nordquist ska lyckas.

Den nya visselblåsarlagen (2021:890) trädde i kraft den 17 december 2021. Lagen innebär bland annat att det införs regler för hur rapportering av allvarliga missförhållanden ska hanteras. Arvid Nordquist vill säkerställa skydd för eventuella visselblåsare och har totalförbud mot att vidta repressalier mot den som rapporterat om allvarliga missförhållanden. Med repressalier menas att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på sin visselblåsning. Den nya visselblåsarlagen påverkar inte din rätt till meddelarfrihet och anskaffarfrihet enligt tryckfrihets- och yttrandefrihetsgrundlagarna.

Olika sätt att rapportera om ett allvarligt missförhållande

I första hand uppmanar vi dig att vända dig direkt till en chef inom Arvid Nordquist med din misstanke om ett allvarligt missförhållande. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information finns det andra förfaranden:

a) Använda dig av Arvid Nordquist visselblåsartjänst via advokatbyrån Berghco

b) Vända dig till behörig myndighet (”externa visselblåsarkanaler”)

När kan jag visselblåsa?

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om du i ett arbetsrelaterat sammanhang vill lämna information om allvarligt missförhållande som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Med allmänintresse menas exempelvis något som du misstänker är ett brott mot svensk eller internationell lag, något som strider mot Arvid Nordquists värderingar/policys, eller något som på annat sätt allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv och hälsa.

Så här rapporterar du din misstanke i Arvid Nordquists visselblåsartjänst:

Arvid Nordquist använder advokatbyrån Berghco att ta emot eventuella visselblåsningar. Med hjälp av Berghco är det möjligt att rapportera och hantera rapporteringar utan att din identitet röjs. Arvid Nordquist och Berghco har avtalat om att Berghco inte ska ge Arvid Nordquist några uppgifter som kan identifiera en visselblåsare som önskar vara anonym.

a) Du kan rapportera skriftligen i Berghcos webbformulär på: www.berghco.se/arvid-nordquist.

b) Du kan också även rapportera skriftligen per e-post till advokat Jonas Bergh på mejladress [email protected].

c) Du kan ringa till Jonas Bergh, Berghco Advokatbyrå, på telefonnummer 08-545 078 00 för att rapportera.

d) Du kan boka ett fysiskt möte med Berghco genom ovan kontaktvägar.

Vid rapportering ska du beskriva ditt ärende så noggrant som möjligt, vad som har hänt och vad din misstanke berör. Om du vill rapportera anonymt var noga med att beskriva ärendet så att du inte avslöjar din identitet.

Vill du använda ”Externa visselblåsarkanaler” så finns de presenterade här.

Vad händer sedan?

Berghco gör en initial bedömning och presenterar anmälan utan att röja visselblåsarens/din identitet till VD och Personaldirektören på Arvid Nordquist. Vid misstanke om brott mot svensk eller internationell lag initieras alltid en oberoende utredning. Arvid Nordquist avgör hur ärendet ska tas vidare. Om tipset med säkerhet kan sägas vara opåkallat kan Arvid Nordquist välja att avskriva ärendet. Om misstanken är påkallad utser AN en oberoende person (Berghco eller annan) som gör en djupare utredning av förhållandena om misstanken.

Som tipsare väljer du själv om du vill ha återkoppling om hur ärendet hanteras och om du är öppen för att delta i utredningen. Om du vill ha återkoppling får du inom sju dagar en bekräftelse på att ärendet mottagits. Om ärendet drar ut på tiden får du även ett meddelande om att utredning pågår. Slutligen får du ett meddelande när ärendet avslutas. Generellt får du återkoppling på samma sätt som du gjorde rapporten, det vill säga om du rapporterade per e-post får du återkoppling per e-post. Eventuella åtgärder som Arvid Nordquist vidtagit med anledning av rapporten kommer också meddelas.

Behandling av personuppgifter

Berghco kommer bara att behandla personuppgifter om behandlingen är nödvändig för ärendet. Personuppgifter får också behandlas för att fullgöra ett uppgiftslämnande som:

a) är nödvändigt för att åtgärder ska kunna vidtas med anledning av det som har framkommit i ett ärende;

b) är nödvändigt för att rapporter ska kunna användas som bevisning i rättsliga förfaranden; eller

c) i övrigt sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

Personuppgifter får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. I övrigt gäller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och den svenska kompletteringslagen (2018:218).

Vid frågor eller synpunkter kring dessa rutiner är du välkommen att kontakta Martin Danielsson [email protected], telefonnummer: 08-799 18 22.

Anmäl ditt ärende

Scroll up Drag View