Berghco Business

Business är ett av våra affärsområden där vi har kompetens inom alla verksamhetsområden av affärsjuridik – men vi har valt att specialisera oss särskilt på transaktioner, tvister och outsourcad juridik.

Transaktioner av företag och fastigheter

Transaktioner är en viktig del av den ekonomiska utvecklingen i samhället – bolag, fastigheter och rörelser säljs, köps, börsnoteras, finansieras, delas och slås samman. En transaktion är en process med en början och ett slut. Som alla processer kan transaktionen gå mer eller mindre lätt och ge mer eller mindre det resultat man tänkt sig. I en transaktion måste man ha kontroll på olika frågor – skatt, miljö, börsfrågor, konkurrensfrågor m fl. Man måste också ha en bra projektledning som ger en kostnadseffektiv process där olika personer samarbetar – exempelvis management, revisorer, skattespecialister. Vi tar gärna ansvaret att leda processen.

 • En börsföretags köp av andra företag mot betalning i form av börsföretagets aktier
 • En familjs försäljning av ett industriföretag
 • Ett fastighetsbolags förvärv av fastigheter
 • En private equity fonds köp av företag
 • En stiftelses försäljning av ett företag

Tvister och utredningar

Vi har stor erfarenhet av tvister och utredningar, både av det mindre slaget och sådana som tilldrar sig massmedial uppmärksamhet. Vi bistår styrelse och företagsledning om hur man bör agera vid en tvist eller i ett krisläge. En del meningsskiljaktigheter kan inte lösas enbart genom förhandlingar. Vi gör en strategisk bedömning och riskanalys. Därefter avgör kunden om hur vi ska gå vidare.

 • Utredning av oegentligheter i såväl noterade bolag och privata bolag
 • Tvister om fel i sålda företag och fastigheter
 • Tvister om offentlig upphandling
 • Tvister om konkurrensfrågor

Outsourcad juridik åt företag och organisationer

Berghco ansvarar idag för de juridiska frågorna för många företag –  från mindre företag till miljardkoncerner.

Vi vill ta ansvar för företagets juridiska problem såväl i vardagen som vid större frågor som transaktioner och tvister.

Vi anser att alla företag ska ha en juridisk kvalitetsnivå – dvs en lägsta nivå av bra avtal och instruktioner för verksamheten.

Några exempel:

 • Inköps- och försäljningsavtal ska innehålla bra specifikationer av det som ska levereras och skyddande bestämmelser för uppsägning och skadestånd. Rätt standardavtal ska också vara bifogat.
 • Konsult- och anställningsavtal ska innehålla rätt bestämmelser om immateriella rättigheter och konkurrens.
 • Företaget ska ha policies mot korruption och konkurrensbrott samt ett visselblåsarsystem.

Inom dessa tre områden tar vi ett helhetsgrepp. Vi tar ansvar för att relevanta juridiska frågor fångas upp. I den mån det behövs stämmer vi av frågor med skattekonsulter, jurister, revisorer och andra advokater utanför Berghco. Vi har ett stort nätverk och därmed kontakter med andra advokatfirmor och revisionsbyråer i Sverige och i andra länder.

"As you sow, shall you reap"

Scroll up Drag View