InsikterMinoritet i aktiebolag får lättare att få en särskild granskare

Minoritet i aktiebolag får lättare att få en särskild granskare

Om minoriteten i ett aktiebolag misstänker att det finns missförhållanden i företaget behöver minoriteten ha möjlighet att undersöka detta. Minoriteten kan i sådana fall få en särskild granskare utsedd för att få en oberoende granskning av bolagets förvaltning. Från och med den 1 januari 2021 blir det enklare för en minoritet av medlemmarna i ett aktiebolag att få en särskild granskare.

Den 1 januari 2021 träder de nya reglerna i aktiebolagslagen i kraft som bland annat innebär att en särskild granskare ska kunna utses utan att frågan först behandlas på en bolagsstämma. Det innebär att en eller flera aktieägare, som tillsammans äger minst en tiondel av aktierna i bolaget ska kunna ansöka om att Bolagsverket utser en särskild granskare, utan föregående stämmobehandling, 10 kap. 21-22 §§ aktiebolagslagen.

Genom att frågan om att utse en särskild granskare behandlas på en bolagsstämma får aktieägarna respektive medlemmarna samt styrelsen och den verkställande direktören möjlighet att yttra sig över förslaget. Om det emellertid är klarlagt på förhand att det finns tillräckligt stöd för förslaget kan det för en aktieägare eller medlem framstå som tidsödande att behöva gå via stämman för att få en särskild granskare utsedd. Kravet på stämmobehandling kan dessutom utnyttjas av majoriteten för att motarbeta minoritetens förslag och utgör därmed en svaghet i minoritetsskyddet.

En möjlighet att få en särskild granskare utsedd utan att frågan först måste behandlas på en stämma förenklar processen och minskar risken för missbruk från majoritetens sida. För att minska risken för missbruk av särskild granskning införs ett kostnadsansvar för den som ansöker om särskild granskning trots att granskningen är uppenbart obehövlig, 10 kap. 28 § aktiebolagslagen.

Läs propositionen till ändringarna i bland annat aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar här. 

Om du vill veta mer om särskild granskare eller har övriga frågor om minoritetsskydd i aktiebolagslagen är du varmt välkommen att kontakta oss på Berghco Advokatbyrå.

Scroll up Drag View