InsikterSäpo kan stoppa vissa förvärv av svenska företag med säkerhetskänslig verksamhet

Säpo kan stoppa vissa förvärv av svenska företag med säkerhetskänslig verksamhet

Säkerhetspolisen har under en längre tid anfört att det finns risker med att utländska investerare köper svenska företag. Under coronapandemin har det ställts på sin spets och främmande makter har utnyttjat coronakrisen för att köpa upp svenska krisande företag. Snart kommer SÄPO kunna besluta att förvärv av vissa svenska företag inte får genomföras. En debatt förs just nu i media om svårigheter med den nya lagstiftningen. 

Den 1 januari 2021 träder en lagändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) i kraft som innebär att de som planerar att sälja säkerhetskänslig verksamhet måste samråda med berörd myndighet; en samrådsmyndighet som ytterst kan besluta att överlåtelsen inte får genomföras.

De nya förändringarna i säkerhetsskyddslagen innebär att:

  • verksamhetsutövare som avser att överlåta säkerhetskänslig verksamhet eller viss egendom ska vara skyldiga att innan ett sådant förfarande inleds genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning,
  • verksamhetsutövare ska vara skyldiga att inför överlåtelsen samda med en samrådsmyndighet,
  • samrådsmyndigheten ska få möjlighet att förelägga verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt lagen och ytterst besluta att en överlåtelse inte får genomföras (förbud), och att;
  • en överlåtelse i strid med ett förbud ska vara ogiltig.

Sverige har tidigare under 2020 vidtagit andra åtgärder för att kunna motverka oönskade utländska uppköp. Ett av dem är en kompletterande lag till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (2019/452); lag med (2020:826) kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (kompletteringslagen). Kompletteringslagen trädde i kraft den 1 november 2020 och innebär bland annat att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) får befogenhet att hämta in uppgifter om utländska investerare och ett svenskt bolag om en investering riskerar att påverka säkerheten.

I den allmänna debatten pekar man just nu på bland annat svårigheter för företag att göra en erforderlig säkerhetsbedömning, varför alla investerare omfattas (inte ex bara sådana som kommer utanför EU), resurser för att hantera anmälningar och varför publika bolag som inte är börsbolag ändå omfattas.

Läs lagrådsremissen till ändringar i säkerhetsskyddslagen och propositionen till kompletteringslagen här.

Om du vill veta mer om reglerna för kontroll av investerare eller har övriga frågor om företagsförvärv är du varmt välkommen att kontakta oss på Berghco Advokatbyrå.

Scroll up Drag View