InsikterStödåtgärder för företag som drabbats av coronarestriktioner

Stödåtgärder för företag som drabbats av coronarestriktioner

För att mildra den ekonomiska chocken för företag till följd av Coronakrisen har ett antal olika stödåtgärder vidtagits. 

Korttidspermitteringar

Den 7 april 2020 trädde en ny lag i kraft som innebär att företag som drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska problem kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem.

Den 9 november meddelade regeringen att stödet kommer att förlängas till perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021. Stödet föreslås under denna period fortsatt att vara förstärkt genom att staten tar en större andel av kostnaderna. En ny nivå för arbetstidsminskning på 80 % införs under perioden 1 januari – 31 mars 2021. Från den 1 december 2020 till den 31 mars 2021 står staten för 75 % av kostnaden för arbetstidsminskningen och därefter står staten för 50 % av kostnaden fram till den 30 juni.

För att kunna söka stöd för korttidsarbete måste det finnas avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare som tydligt reglerar graden av och perioden för korttidsarbetet. Om permitteringsgraden ändras är det viktigt att nya avtal tecknas.


Omställningsstöd

Stödet ska göra det möjligt för företag att övervinna krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Omställningsstöd ges till företag som har haft ett visst omsättningstapp mellan två referensperioder. Regeringen har hittills infört eller aviserat omställningsstöd för perioden mars 2020 – februari 2021.

För att stöd ska beviljas för perioden januari – februari 2021 krävs att företaget haft ett omsättningstapp på mer än 30 % jämfört med motsvarande period 2019. Stödet ges som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp. Stöd ges med maximalt 70 % av de fasta kostnaderna, men undantag görs för små företag som får upp till 90 % av sina fasta kostnader ersatta. Med små företag avses företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år. I enlighet med statsstödsriktlinjerna ges stöd med maximalt 30 miljoner kronor per stödberättigat företag räknat perioden augusti 2020 – februari 2021.

Regeringens målsättning är att dessa ändringar ska kunna träda i kraft 1 mars 2021. I likhet med tidigare omställningsstöd krävs att förlängningen godkänns av EU-kommissionen innan reglerna får börja tillämpas.

Om du vill veta mer om detta eller har övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Berghco Advokatbyrå.

Scroll up Drag View