AJ Produkters visselblåsningsformulär

AJ Produkters webbformulär för att rapportera om missförhållanden

Vi vill göra rätt

AJ Produkter strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Företaget värnar om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av verksamheten. Du har en viktig roll för att AJ Produkter ska lyckas.

AJ Produkter vill givetvis skydda sina eventuella visselblåsare och AJ Produkter har ett totalförbud mot att vidta repressalier mot visselblåsare. Med repressalier menas att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att hen har visselblåst.

När kan jag visselblåsa?

Visselblåsarkanalen kan användas om du i ett arbetsrelaterat sammanhang vill lämna information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan exempelvis vara misstanke om brott mot svensk eller internationell lag, något som strider mot AJ Produkters värderingar/policys eller något som på annat sätt allvarligt kan påverka organisationen eller en människas liv och hälsa.

Så här rapporterar du din misstanke

Fyll i nedanstående formulär som går till Advokatbyrån Berghco. Beskriv ditt ärende så noggrant som möjligt, vad som har hänt och vad din misstanke berör. Om du vill rapportera anonymt var noga med att beskriva ärendet så att du inte avslöjar din identitet. AJ Produkter och Berghco har avtalat om att Berghco inte ska ge AJ Produkter några uppgifter som kan identifiera en visselblåsare som önskar vara anonym.

Personuppgifter

Berghco kommer bara att behandla personuppgifter om behandlingen är nödvändig för ärendet. Personuppgifter får också behandlas för att fullgöra ett uppgiftslämnande som:
a) är nödvändigt för att åtgärder ska kunna vidtas med anledning av det som har framkommit i ett ärende;
b) är nödvändigt för att rapporter ska kunna användas som bevisning i rättsliga förfaranden; eller
c) i övrigt sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

Personuppgifter får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. I övrigt gäller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och den svenska kompletteringslagen (2018:218).

Vad händer sedan?

Berghco gör en initial bedömning och presenterar anmälan anonymt till VD och Personaldirektören på AJ Produkter. Vid misstanke om brott mot svensk eller internationell lag, eller i övrigt misstanke om missförhållande där det finns ett allmänintresse av att detta uppdagas, initieras alltid en oberoende utredning. AJ Produkter avgör hur ärendet ska tas vidare. Om tipset med säkerhet kan sägas vara opåkallat kan företaget välja att avskriva ärendet. Som tipsare väljer du själv om du vill ha återkoppling om hur ärendet hanteras och om du är öppen för att delta i utredningen.

Anmäl ditt ärende

Scroll up Drag View