InsikterReglerna om tvångsinlösen ska kunna frångås genom överenskommelse

Reglerna om tvångsinlösen ska kunna frångås genom överenskommelse

Den som äger mer än nio tiondelar av aktierna i ett aktiebolag har rätt att av de övriga aktieägarna lösa in återstående aktier. Den som ingår i aktieägarminoriteten har för sin del rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen. Från och med den 1 januari 2021 ska aktieägarna kunna komma överens om att frångå reglerna om tvångsinlösen genom överenskommelse.

Rätten för majoritetsaktieägaren att få till stånd inlösen motiveras bland annat av att den bidrar till att skapa förutsättningar för sunda omstruktureringar och förnyelse i näringslivet, inte minst genom att fusioner av moderbolag och dotterbolag underlättas. Rätten för minoritetsaktieägarna att få sina aktier inlösta hänger samman med att en minoritet som innehar mindre än en tiondel av aktierna i bolaget saknar möjlighet att utöva många av de rättigheter som ingår i aktiebolagslagens minoritetsskydd.

För att öka flexibiliteten och göra skiljeförfarandet mer tillgängligt även i inlösentvister som berör mindre bolag ska aktieägarna få större möjlighet att påverka förfarandet. De nya reglerna innebär rent konkret att aktieägarna ska kunna komma överens om att en skiljetvist om inlösen av aktier ska prövas av fler eller färre än tre skiljemän, 22 kap. 5 § aktiebolagslagen. Aktieägarna ska också kunna komma överens om att göra avsteg från de regler om hur skiljemännen utses som gäller när majoritetsaktieägaren begär inlösen. Om parterna inte kan komma överens om huruvida det finns en rätt eller skyldighet till inlösen eller om lösenbeloppets storlek, ska tvisten prövas i ett skiljeförfarande av tre skiljemän.

Med tillämpning även av den nya möjligheten i 5 § att komma överens om antalet skiljemän kan aktieägarna, enligt 6 §, till exempel bestämma:

  • att en ensam skiljeman ska pröva tvisten och bestämma hur skiljemannen ska utses,
  • att tre skiljemän ska pröva tvisten men förenkla förfarandet för hur de utses, till exempel överlåta åt ett skiljedomsinstitut eller en annan organisation att utse en skiljenämnd; och
  • att två aktieägare ska utse varsin skiljeman och låta dessa i sin tur utse en tredje skiljeman (detta gäller i ett bolag som bara har två aktieägare).

Läs propositionen till lagändringarna i aktiebolagslagen om tvångsinlösen här.

Om du vill veta mer om tvångsinlösensprocessen eller har övriga frågor om tvångsinlösen är du varmt välkommen att kontakta oss på Berghco Advokatbyrå.

Scroll up Drag View